ONEK - Báo cáo online

Theo dõi tình hình kinh doanh dễ dàng và nhanh chóng thông qua hệ thống báo cáo theo thời gian thực.

 • Doanh thu (nạp tiền, F&B, tiền giờ, Combo, thẻ cào...)
 • Các loại chi phí (chi phí bán hàng, mua hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, thuế...)
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Kết quả hoạt động kinh doanh (thể hiện chi tiết các khoản Doanh thu, giá vốn, chi phí, lợi nhuận)
 • Danh sách hội viên
 • Số máy sử dụng mỗi ngày
 • Hiệu suất trung bình / máy (giờ)
 • Số khách mỗi ngày
 • Số khách ngồi mỗi máy
 • Thời gian sử dụng trung bình / khách (giờ)
 • Top sản phẩm bán chạy
 • Top sản phẩm có doanh thu cao nhất
 • ...v...v...


Website: https://billing.onek.vn
Tài khoản đăng nhập: Xem tại "Thông tin phòng máy > Tài khoản xem báo cáo" trên phần mềm OneK Billing Server