ONEK - Billing Server

"Cài đặt trên máy chủ làm máy tính tiền và quản lý dịch vụ."

Download OneK Billing Server 2.0.7.0

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

Cài đặt mới (cho PC chưa từng cài OneK Billing Server)

 • Chạy file OneK Billing Server (.exe) để cài đặt
 • Cài đặt các phần mềm cần thiết
  (Trường hợp máy đã có thì bỏ qua bước này)
  1. Framework 4.6.2
  2. Sap Crystall Report Runtime (Download)
  3. Erlang OTP và RabbitMQ (Download)
   Lưu ý: Enable/Allow Access Firewall (nếu có thông báo)
 • Cài đặt MySQL 5.5 (Download)
  (Trường hợp máy đã có MySQL 5.5 thì bỏ qua bước này)
  1. Mở mysql-5.5.53-winx64.msi
  2. Setup Type: Chọn Typical
  3. Configuration Type: Chọn Standard Configuration
  4. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất. Bạn sẽ mở màn hình Mysql Server Instance Configuration
  5. Chọn Modify Security Settings: Đặt mật khẩu tài khoản root, bấm chọn "Enable root access from remote machines".
  6. Bấm "Execute" để tiến hành cấu hình mysql
 • Hoàn tất cài đặt OneK Billing Server
 • Cấu hình MySQL Server 5.5 (Quan trọng)
  Truy cập vào thư mục cài đặt MySql (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5)
  Mở file my.ini bằng notepad, tìm và chỉnh sửa các cấu hình sau (thêm vào nếu chưa có trong file my.ini):

  max_connections = 10000
  max_connect_errors = 20000

 • Khởi động lại máy
 • Mở ứng dụng và đăng ký thông tin phòng máy
  (Lưu ý: lưu lại tài khoản đăng nhập xem báo cáo online)
 • Cấu hình tài khoản root của MySQL
 • Tạo dữ liệu mới hoặc Nạp dữ liệu (từ file backup *.sql) cho phòng máy
 • Tài khoản đăng nhập: admin, quanly, thungan ( mật khẩu mặc định: onek )

Xóa và Cài đặt lại

 • Chạy file OneK Billing Server (.exe) để cài đặt
 • Hoàn tất cài đặt OneK Billing Server
 • Các cấu hình và tài khoản đăng nhập vẫn như cũ.

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nếu gặp lỗi trong quá trình cài đặt và sử dụng.
Trân trọng cảm ơn!